Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale

 1. Prima pagină
 2. You are here: Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale

www.harmoniamentis.ro

Ultima actualizare la 29 septembrie 2020

Societatea ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA S.R.L (denumită în continuare "Angelini" sau "Operatorul"), în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare "GDPR", „Regulamentul general privind protecția datelor”) și in temeiul Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului General privind protecția datelor, vă furnizează următoarele informații privind prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, in calitatea dumneavoastră de utilizator/navigator pe site-ul web  www.harmoniamentis.ro (denumit in continuare “Site-ul web”).

1. Operatorul și Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO)

Operatorul este ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA S.R.L., având sediul social în BUCURESTI, str. Dr. Carol Davila, nr. 9,  sector 5, email: dataprotection@angelini.ro

Operatorul a numit un Responsabil cu Protecția Datelor (DPO), care poate fi contactat direct la următoarele adrese: BUCURESTI, str. Dr. Carol Davila, nr. 9,  sector 5, email: dpo.ro@angelinipharma.com

2. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor

Datele Dumneavoastră  cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare într-un mod adecvat, legal și transparent in scopurile descrise mai jos și în conformitate cu următoarele condiții prealabile de legalitate (temeiurile juridice ale prelucrării).

Scopurile prelucrării

Temeiul juridic al prelucrării

a)   Gestionarea corectă și cuprinzătoare a oricărei comunicări sau solicitări trimisa de Dumneavoastră către Angelini (de exemplu o solicitare de informații sau asistenta) [gestionarea solicitărilor Dumneavoastră].

Prelucrarea datelor Dumneavoastră  cu caracter personal în acest scop este necesară pentru executarea unui contract sau executarea unor măsuri pre-contractuale (în acest sens, concepută ca o "relație juridică" stabilită între Dumneavoastră  și Operator în urma unei posibile solicitări din partea Dumneavoastră) (art. 6.1.b, GDPR).

b)   Gestionarea adecvată și cuprinzătoare a rapoartelor de farmacovigilență [farmacovigilență].

Prelucrarea datelor Dumneavoastră  cu caracter personal în acest scop este o obligație legală (art. 6.1.c, GDPR).

Prelucrarea "categoriilor speciale de date cu caracter personal" este necesară din motive de interes public în sectorul asistenței medicale publice, prin garantarea unor parametri de înaltă calitate și siguranță în medicamente și dispozitive medicale (art. 9.2.i din GDPR).

c)   Respectarea obligațiilor legale. În anumite circumstanțe, legislația ne obligă să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, pentru a vă informa cu privire la o posibilă încălcare a securității care implica datele dumneavoastră și măsurile pe care le-am luat pentru a remedia situația) [respectarea obligațiilor legale]

Prelucrarea datelor Dumneavoastră  cu caracter personal în acest scop este o obligație legală (art. 6.1.c, GDPR).

 

3. Categorii de date prelucrate

Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal care vă privesc:

 • în cazul în care ar trebui să trimiteți comunicări sau solicitări către Angelini, datele Dumneavoastră cu caracter personal necesare pentru gestionarea corectă a comunicării sau a solicitării Dumneavoastră (în special numele și prenumele, adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon) și orice alte date cu caracter personal pe care le puteți include în mesajul dumneavoastră;
 • în cazul în care ar trebui să realizați orice rapoarte privind farmacovigilența, datele necesare pentru respectarea obligațiilor legale ale Operatorului cu privire la aceasta. În special, în calitate de "parte raportoare", ca o garanție a exactității și pertinenței datelor și a verificabilității acestora în scopul evaluării științifice a rapoartelor: adresa de e-mail sau numărul de telefon, pentru a obține, dacă este necesar, informații suplimentare cu privire la cele deja comunicate ("acțiuni subsecvente"); și, pentru a gestiona corect raportul, orice clasificare ca profesionist în domeniul îngrijirii sănătății (de exemplu, medic, dentist, asistent medical, farmacist, examinator medical) sau calitatea de non- profesionist in domeniul sănătății, cum ar fi pacient, avocat sau persoana care are o relație cu subiectul la care se referă raportul (de exemplu, prieten, rudă, asistent). În calitate de subiect la care se referă raportul (“pacient”): inițialele numelui și prenumelui, orașul și țara de reședință, vârsta (sau intervalul de vârstă) și/sau data nașterii; sexul, înălțimea și greutatea și datele referitoare la viața sexuală sau care dezvăluie originea rasială sau etnică, sănătatea subiectului (istoricul medical, orice patologii actuale sau anterioare, terapii farmacologice și non-farmacologice, sarcină, alăptare) “categorii speciale de date cu caracter personal”) vizate de obligațiile de farmacovigilență, în special în ceea ce privește “Informațiile privind siguranța medicamentului”, cum ar fi reacțiile adverse, situațiile speciale (abuz, supradozaj, utilizare necorespunzătoare (utilizare abuzivă), eroarea terapeutică, utilizarea in afara prescripției, expunerea profesională, expunerea în timpul sarcinii sau alăptării, cu sau fără reacții adverse asociate, lipsa eficacității sau transmiterea suspectată a agentului infecțios prin intermediul medicamentului;
 • toate datele necesare pentru respectarea obligațiilor legale (cum ar fi, de exemplu, datele Dumneavoastră de contact pentru comunicările cerute de lege sau de autoritate).

4. Sursa datelor

Datele Dumneavoastră  vor fi obținute de către Operator:

 • direct de la Dumneavoastră;

5. Natura temeiului prelucrării datelor

Atribuirea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în vederea gestionării solicitărilor Dumneavoastră (în conformitate cu alineatul 2, litera a) este obligatorie pentru a permite Operatorului să vă prelucreze comunicarea: nefurnizarea acestora ar face imposibilă primirea unui răspuns la comunicarea Dumneavoastră (în special, primirea unui răspuns la o solicitare pe care o faceți pentru informare sau asistență).

Prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în scopul farmacovigilenței (scop în temeiul alineatului 2, litera b) și pentru respectarea obligațiilor legale (scop în temeiul alineatului 2, litera c) este obligatorie în măsura în care rezultă din dispozițiile legii.

6. Metode de prelucrare

Prelucrarea datelor se realizează utilizând atât instrumente automatizate, cât și instrumente ne-automatizate, cu logică strict legată de scopurile prelucrării și, în orice caz, cu metode și proceduri capabile să asigure securitatea și confidențialitatea datelor.

7. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

În scopurile indicate mai sus (alineatul 2), datele Dumneavoastră  cu caracter personal pot fi comunicate:

 • persoanelor autorizate de Operator să efectueze operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal (angajați sau colaboratori ai Operatorului);
 • Împuterniciților numiți de Operator (furnizori de servicii IT, tehnologice și telematice, operatori de internet);
 • operatorilor autonomi (pentru a gestiona solicitările dumneavoastră: curieri și companii de expediție; pentru farmacovigilență: agenții naționale și europene de medicină și medicamente, alte companii farmaceutice, inclusiv companii ale Grupului Angelini Pharma, obligate față de Operator prin contracte de licență și acorduri de distribuție pentru produse farmaceutice sau, în cazul transferului autorizațiilor de introducere pe piață pentru produsul farmaceutic; pentru respectarea obligațiilor legale: autorități publice).

Datele Dumneavoastră pot fi, de asemenea, transmise, conform legii, autorităților fiscale, organelor de poliție și autorităților judiciare și administrative, pentru evaluarea și urmărirea penală a infracțiunilor, prevenirea și protecția împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice, pentru a permite Operatorului să-si recunoască, să-si exercite sau să-si apere un drept în instanță, precum și din alte motive legate de protecția drepturilor și libertăților altora.

8. Perioada de păstrare a datelor

Stocăm datele Dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă limitată de timp, diferită în funcție de scopul prelucrării. După această perioadă, datele vor fi șterse definitiv sau, în orice caz, vor fi anonimizate într-un mod ireversibil.

Datele Dumneavoastră  cu caracter personal vor fi stocate în conformitate cu termenii și criteriile specificate mai jos:

 • pentru gestionarea solicitărilor Dumneavoastră (scopul menționat la alineatul 2 litera a) pentru o perioadă de 6 (șase) luni de la gestionarea corectă și cuprinzătoare a solicitării Dumneavoastră;
 • pentru farmacovigilență (scopul menționat la alineatul 2 litera b), atât timp cât produsul medical este autorizat și timp de cel puțin 10 (zece) ani după expirarea autorizației de introducere pe piață
 • pentru respectarea obligațiilor legale (scopul menționat la alineatul 2, litera c) pentru o perioadă maximă de 6 (ani) ani de la încheierea anului calendaristic în cursul căruia Operatorul și-a respectat obligația legală, pentru a documenta și a putea demonstra respectarea corectă a legii (de exemplu, după ce v-a informat în mod corect cu privire la orice încălcări ale securității care ar fi putut implica datele Dumneavoastră și măsurile pe care le-am luat pentru a rezolva astfel de situații).

Din motive tehnice, încetarea prelucrării și, pe cale de consecință, ștergerea datelor Dumneavoastră  personale vor avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la sfârșitul perioadelor mai sus menționate.

Acest aspect nu aduce atingere cazurilor în care este necesară stocarea pentru o perioadă ulterioară, necesară in situația unui litigiu, in cazul solicitării din partea autorităților competente sau în conformitate cu legislația aplicabilă.

9. Transferul datelor cu caracter personal în afara UE/SEE

Datele Dumneavoastră  cu caracter personal pot fi transferate în țări din afara Uniunii Europene (UE) sau în afara Spațiului Economic European (SEE) care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor, astfel a fost stabilit prin decizii specifice ale Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Transferul datelor Dumneavoastră   cu caracter personal către țări care nu aparțin Uniunii Europene și care nu asigură niveluri adecvate de protecție va fi efectuat numai după încheierea, între Operator și destinatarul datelor, a unor acorduri specifice, care conțin clauze de salvgardare și garanții adecvate pentru protecția datelor Dumneavoastră cu caracter personal, care sunt așa-numitele "clauze model standard", aprobate, de asemenea, de Comisia Europeană, sau dacă transferul este necesar pentru gestionarea solicitărilor Dumneavoastră. 

10. Drepturile persoanei vizate

In calitate de persoană vizată, aveți dreptul:

 • De a avea confirmarea dacă datele cu caracter personal referitoare la Dumneavoastră sunt sau nu prelucrate și, în caz contrar, de a obține acces la date și la informațiile conexe (în special, scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal prelucrate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi comunicate datele; perioada de păstrare a datelor sau criteriul de determinare a acestora; existența drepturilor de rectificare sau ștergere a datelor sau de limitare sau de opunere la prelucrare; dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere; originea datelor; posibila existență a unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și, în astfel de cazuri, informații semnificative privind logica utilizată și importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată; garanțiile corespunzătoare în cazul transferului de date cu caracter personal în afara UE/SEE) , precum și o copie a acestor date cu caracter personal, cu condiția ca acest lucru să nu dăuneze drepturilor și libertăților altora (dreptul de acces);
 • De a obține rectificarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, adică să obțineți corectarea, modificarea sau actualizarea oricăror date inexacte sau care nu mai sunt corecte și să obțineți integrarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare (dreptul la rectificare);
 • De a solicita ștergerea datelor Dumneavoastră cu caracter personal atunci când, în special, (i) acestea nu mai sunt necesare în ceea ce privește scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate sau (ii) au fost prelucrate în mod ilegal sau (iii) acestea trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală sau, în cele din urmă, (iv) ați obiectat la prelucrarea lor (a se vedea mai jos "dreptul de a obiecta") și nu există niciun motiv legitim care prevalează si care să-i permită Operatorului să continue prelucrarea în orice situație (dreptul de a fi uitat). Ștergerea nu poate fi efectuată în cazul în care, în special, prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • De a obține restricționarea prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal, și anume ca Operatorul să păstreze aceste date fără a putea le utiliza. Acest drept poate fi exercitat numai atunci când, în special, (i) contestați exactitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, pentru perioada necesară pentru ca Operatorul să verifice exactitatea acestor date sau (ii) prelucrarea datelor este ilegală și solicitați restricționarea utilizării acestora, mai degrabă decât ștergerea acestora, sau (iii) deși Operatorul nu mai are nevoie de ele în scopul prelucrării, datele cu caracter personal sunt necesare pentru ca Dumneavoastră să stabiliți, să exercitați sau să apărați un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării acestora (a se vedea mai jos "dreptul de a se opune"), în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate (dreptul la restricționare);
 • de a obține de la Operator datele Dumneavoastră cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului Dumneavoastră, într-un format standard, precum și să fie transferate, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, direct unei terțe părți indicate de Dumneavoastră (dreptul la portabilitatea datelor);

În plus, în calitate de persoană vizată, aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune, ceea ce înseamnă:

 • să obiectați în orice moment, din motive legate de situația Dumneavoastră particulară, vizavi de prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal pentru sondaje de opinie. În acest caz, Operatorul se va abține de la orice prelucrare ulterioară a datelor Dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți contacta Operatorul în orice moment, adresându-vă in scris către ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA S.R.L., având sediul social în BUCURESTI, str. Dr. Carol Davila, nr. 9,  sector 5 sau la adresa de email dataprotection@angelini.ro sau adresându-vă Responsabilului cu protecția datelor (DPO) la: Str. Dr. Carol Davila, nr. 9, sector 5, București sau adresa de e-mail: dpo.ro@angelinipharma.com.

11. Plângeri

În cazul în care considerați că datele Dumneavoastră  cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal despre care veți putea găsi mai multe informații la www.dataprotection.ro.

Plângerea poate fi adresată, de asemenea, unei alte autorități pentru protecția datelor decât cea română în cazul în care autoritatea respectivă pentru protecția datelor este cea a statului membru al UE în care aveți in mod normal reședința  sau a locului în care a avut loc presupusa încălcare.

12. Module cookie și tehnologii similare

Pentru informații privind utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare de către Site-ul web, vă rugăm să consultați Politica privind modulele cookie.

13. Link-uri către alte site-uri web

Site-ul web poate conține link-uri către site-uri web terțe.

Angelini nu poate garanta și nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul și informațiile furnizate de astfel de terțe părți, pentru integralitatea sau acuratețea relevantă și nici pentru conținutul site-urilor web ale terților respectivi și pentru orice produse și servicii care ar putea fi furnizate prin intermediul site-urilor web terțe menționate, nici în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor/browserelor de către terții respectivi.

Această Nota de informare se aplică numai Site-ului nostru web.

14. Modificări ale acestei note de informare

Evoluția constantă a activităților noastre ar putea duce la modificări ale caracteristicilor prelucrării datelor Dumneavoastră  cu caracter personal descrise mai sus. Prin urmare, această notă de informare poate fi supusă unor modificări și completări în timp, care pot fi, de asemenea, necesare în ceea ce privește noua legislație privind protecția datelor cu caracter personal.

Versiunea actualizată a acestei Note de informare cu privire la prelucrarea datelor personale va fi publicată pe această pagină, indicând data la care a fost revizuita ultima dată. Prin urmare, vă rugăm să consultați această pagină atunci când accesați Site-ul web..